Adatvédelmi nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ALL-NEWS Médiaügynökség és Szolgáltató Betéti Társaság (1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42.. ép.; adószám: 27352757-2-42, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által működtetett weboldalon (hirmagazin.eu, a továbbiakban weboldal) nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A jelen szabályzat a weblap látogatói, ügyfelei (a továbbiakban: Felhasználó) által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy a felhasználó a személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az őt megillető jogosultságokkal.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen szabályzat érvényes az Adatkezelőnek a weboldallal kapcsolatos minden olyan szolgáltatására, termékére, márkájára, melyre nem vonatkozik külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, illetve mely erre a szabályzatra hivatkozik.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ezen Adatvédelmi nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük a Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Törvényi felhatalmazás alapján eljáró hatóság hivatalos megkeresésére köteles az Adatkezelő a Felhasználóról tárolt adatokat kiadni a hatóságoknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Jelen dokumentum magyar nyelven készült. Amennyiben a fordítás szövegének bármely pontja ellentmond a magyar változatnak, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó.
Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen szabályzatban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen szabályzatra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.
A jelen szabályzatban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

Amennyiben a jelen szabályzat tartalmában módosítás történik, úgy az Adatkezelő a hatályba lépés előtt 15 nappal a weblapon tájékoztató elhelyezésével értesíti az érintetteket.

2. Fogalmak

Adatkezelő: ALL-NEWS Médiaügynökség és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely és levelezési cím: 1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. 10. em. 42.

Email cím: [email protected]

A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen szabályzatban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen szabályzatra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen szabályzatban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100386/2016

Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a weboldal szolgáltatásait (regisztrációval vagy anélkül) használja.

Használat: tartalom feltöltése, beküldése, elküldése, fogadása, tartalom felhasználása, hosztolása, tárolása, reprodukálása, módosítása, származékos művek létrehozása, megosztása, közzététele, nyilvános előadása, nyilvános megjelenítése és terjesztése.

IP-cím: az Internet Protocol cím rövidítése, az internetkapcsolattal rendelkező eszközök hálózati azonosító száma. Ezek a számok általában földrajzi tényezők alapján tömbökben kerülnek kiosztásra. Az IP-cím használható arra is, hogy meghatározzák azt a helyet, ahonnan az adott eszköz csatlakozik az internethez.

Közzététel: a weboldalon vagy a weboldal használatával hozzáférhetővé tesz.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Tartalom: a weboldalon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől vagy kizárólag a weboldalon való elérhetőségétől.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és az adatokat megismerő személyek köre

a) A regisztráció során a Felhasználó által megadott adatok:

 • név,

 • e-mail cím.

Az adatok kezelésének célja:

 • név: a Felhasználóval történő kapcsolattartás és a Felhasználó azonosításának megkönnyítése;

 • e-mail cím: az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás.

Az adatokat megismerő személyek köre:

 • név: Adatkezelő, rendszerüzemeltető;

 • e-mail cím: Adatkezelő, rendszerüzemeltető.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatások teljesítése, az elszámolások rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (például rendszerüzemeltető, egyéb szolgáltató) vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

b) A szolgáltatások használata során megadott és keletkező adatok:

 • a Felhasználó által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk,

 • a szolgáltatások módjának használatáról, gyakoriságáról, időtartamáról adatok,

 • a Felhasználóból aktivitást kiváltó tartalmakról adatok,

 • a Felhasználónak érkező és a Felhasználó által küldött üzenetek,

 • azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, és ezekkel kapcsolatos adatok – az által megadott engedélyek függvényében, melyeken a szolgáltatásokat eléri a Felhasználó.

Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az adatok kezelésének célja:

 • a Felhasználó által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk: a Felhasználóval történő kapcsolattartás és a Felhasználó azonosítása megkönnyítése, továbbá a felhasználók jogainak védelme érdekében;

 • a szolgáltatások módjának használatáról, gyakoriságáról, időtartamáról adatok: statisztika célok;

 • a Felhasználóból aktivitást kiváltó tartalmakról adatok: statisztika célok;

 • a Felhasználónak érkező és a Felhasználó által küldött üzenetek: kommunikáció a Felhasználóval és a felhasználók között, továbbá a felhasználók jogainak védelme érdekében;

 • azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, és ezekkel kapcsolatos adatok – az által megadott engedélyek függvényében, melyeken a szolgáltatásokat eléri a Felhasználó: statisztikai célok és a felhasználók jogainak védelme érdekében.

Az adatokat megismerő személyek köre:

 • a Felhasználó által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk: Adatkezelő, felhasználók, rendszerüzemeltető;

 • a szolgáltatások módjának használatáról, gyakoriságáról, időtartamáról adatok: Adatkezelő, rendszerüzemeltető;

 • a Felhasználóból aktivitást kiváltó tartalmakról adatok: Adatkezelő, rendszerüzemeltető;

 • a Felhasználónak érkező és a Felhasználó által küldött üzenetek: Adatkezelő, az üzenettel érintett felhasználók (a küldő és a címzett), rendszerüzemeltető;

 • azokról a számítógépekről, telefonokról vagy más eszközökről, és ezekkel kapcsolatos adatok – az által megadott engedélyek függvényében, melyeken a szolgáltatásokat eléri a Felhasználó: Adatkezelő, rendszerüzemeltető.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatások teljesítése, az elszámolások rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (például rendszerüzemeltető, egyéb szolgáltató) vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

c) A rendszer működtetése során automatikusan technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 • a Felhasználó bejelentkező informatikai eszközének IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, továbbá néhány hasonló jellegű információ. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a rendszer használata során automatikusan naplózza.

Az adatok kezelésének célja:

 • a Felhasználó bejelentkező informatikai eszközének IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, továbbá néhány hasonló jellegű információ: az információk kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek hasznosításra a szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása, a felhasználók jogainak védelme érdekében és statisztikai célokra.

Az adatokat megismerő személyek köre:

 • a Felhasználó bejelentkező informatikai eszközének IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, továbbá néhány hasonló jellegű információ: Adatkezelő, rendszerüzemeltető.

4. Az adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a regisztrációval és a weboldal használatával hozzájárulást adja a személyes adatainak a kezelésére.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított legfeljebb 12 hónapig tárolja. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő tárolja. A Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében az Adatkezelő a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, előzetes írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

Minden olyan esetben, ha az adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A weboldal rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A Felhasználó adatai ezen a titkosított csatornán keresztül jutnak el a weboldalra, így jelszava és egyéb személyes adata védve van az illetéktelen személyektől.

6. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az Adatkezelő nyilvános dokumentumainak változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A regisztráció során megadott e-mail címre a Felhasználó a szolgáltatások használatával kapcsolatban közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat kaphat. Ezen kommunikációs formák némelyike kikapcsolható.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a [email protected] e-mail címen keresztül.

a) Tájékoztatás kéréshez való jog

A Felhasználó a [email protected] e-mail címen keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési cél miatt,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli,

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján,

 • mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy

 • kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az erre irányuló kérelmet legfeljebb 30 napon belül a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

b) Helyesbítéshez való jog

Egyes adatait a Felhasználó a személyes fiókjában maga is helyesbítheti; egyéb esetekben a [email protected] e-mail címen keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmét 8 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c) Törléshez való jog

A Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében az Adatkezelő a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

d) A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a [email protected] e-mail címen keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná.

A Felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Felhasználó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést jogszabály rendelte el.

e) Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (rövidítve: Infotv.),valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

f) Egyéb bejelentések kezelése

Az Adatkezelő nem ellenőrzi a weboldalon megjelenő valamennyi tartalmat. Amennyiben a Felhasználó tapasztalja, hogy más felhasználó által feltöltött, megjelenített tartalom jogsértő vagy sérti az Adatkezelő jelen szabályzatban vagy egyéb, a weboldal használatára vonatkozó dokumentumban, szabályzatában foglaltakat, akkor ezt a [email protected] e-mail címen keresztül írásban jelezni tudja az Adatkezelő felé, aki ezeket a bejelentéseket köteles 30 napon belül kivizsgálni, és vizsgálat eredményéről a bejelentő Felhasználót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben tájékoztatni a jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett köteles. Az Adatkezelő a bejelentésben foglaltakat titkosan kezeli. A bejelentésről – a bejelentés kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatóságokon, személyeken és az Adatkezelőn kívül – harmadik személy (beleértve a jogsértő vagy dokumentumokat, szabályzatokat sértő tartalom elhelyezéséért felelős Felhasználót) nem szerezhet tudomást.

8. Cookie-k és képpont-kódok

a) Cookie-k

A cookie egy olyan, betű és szám karakterekből álló kisméretű fájl, ami online eszközökre (pl. számítógép merevlemez, telefon) kerül letöltésre, amikor a Felhasználó a weboldalra belép. A cookie engedi, hogy a weboldal felismerje a Felhasználó online eszközét, így a weboldal részére a Felhasználóról egyedi információk tárolódnak el (pl. kiválasztott nyelv). Így a Felhasználónak a weboldalra történő későbbi látogatása során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

A weboldalra belépéssel a Felhasználó elfogadja, hogy az Adatkezelő cookie-kat helyez el a Felhasználó számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudja, hogyan használja a weboldalt.

A Felhasználó beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Amennyiben a Felhasználó szeretné letiltani, blokkolni a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a böngészője beállításaiban. A böngészője Segítség funkciója, vagy mobil telefonja használati útmutatója lesz segítségére ebben. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A weboldalon az alábbi cookie-k vannak használatban:

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. A munkamenet cookie-k segítik a weboldalt “emlékezni” arra, hogy a Felhasználó az előző oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia.

 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a Felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal felhasználóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A cookie típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik a Felhasználó online eszközén. A weboldalon alkalmazott állandó cookie fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a weboldalt.

 • DART cookie: egyes külső hirdető cégek úgynevezett „DART cookie“-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A „DART cookie“ lehetővé teszi, hogy a Felhasználó számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó weboldalon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy a Felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail, egyéb elérhetőségi adatát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek (http://www.google.com/policies/technologies/ads/) felkeresésével.

 • Google analytics cookie: az Adatkezelő a weboldal látogatottságának méréséhez és felhasználók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja. A Google Analytics program a Felhasználó számítógépén cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjt. Ezek a cookie-k személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő információt szerez főként arról, hogy hány Felhasználó kereste fel weboldalt, a felhasználó mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a Felhasználó IP címét, ezért tudja követni, hogy a Felhasználó visszatérő vagy új Felhasználó-e, követhető továbbá, hogy a Felhasználó milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be. A Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.

 • Facebook cookie: a weboldal a facebook.com Social Plugins szolgáltatását alkalmazza (Üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). A Plugin szolgáltatást a Facebook logóján, illetve a „Facebook Social Plugin” adalékon ismerhető fel. Ha a Felhasználó pl. a „Tetszik” gombra klikkelt, vagy kommentárt adott fel, böngészőjéről a megfelelő információ közvetlenül a Facebook-ra kerül, és ott tárolódik. Emellett Facebook a Felhasználó preferenciáit Facebook-os barátai előtt nyilvánossá teszi. A Felhasználó böngészője Facebook-on tárolás céljából akkor is továbbít információt (pl. a Felhasználó IP-címét, milyen honlapot hívott fel, stb.), ha nem jelentkezett be. A Felhasználó személyes adatainak Facebook általi kezelésének részleteit, illetve ezzel kapcsolatos személyi jogait a Felhasználó megismerheti a Facebook adatvédelmi útmutatójából (http://www.facebook.com/policy.php).

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezi az Adatkezelő a sütik használatát a Felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére a weboldalon.

b) Képpont-kódok

A képpont-kódok (más néven átlátszó GIF-ek, adatgyűjtő jelek vagy képpontok) a weboldalon vagy alkalmazásokban elhelyezett kisméretű kódtömbök, amelyek lehetővé teszik a cookie-k leolvasását és elhelyezését, valamint adatok továbbítását az Adatkezelő felé. Az ennek eredményeként létrejött kapcsolat olyan információkat tartalmazhat, mint a készülék IP-címe, az időpont, amikor a Felhasználó megtekintette a képpontot, az aktuálisan használt böngészőhöz vagy készülékhez társított azonosító és a használt böngésző típusa.

9. Egyéb

Amennyiben az Adatkezelő nem él jelen dokumentumban meghatározott jogaival, az nem jelenti az arról a jogról való lemondást.

Jelen dokumentumból eredő felhasználói jognak vagy kötelezettségnek másra történő átruházása csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Érvényes: 2020. március 28.