Hírmagazin logó

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed az Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság (1181 Budapest, Endrődi S utca 22. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-787979) internetes sajtótermék hirdetési felületeinek értékesítésére. Jelen ÁSZF rendezi azon jogok és kötelezettségek összességét, amelyek alapján az Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) meghatározott online felületeken szolgáltatást nyújt és a megrendelő ezen szolgáltatásokat igénybe veszi. Az Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság a médiaajánlatiban is köteles feltüntetni az ÁSZF internetes elérhetőségét, annak érdekében, hogy azt valamennyi szerződést kötő félnek lehetősége legyen megismerni.
 2. Jelen ÁSZF tárgya azok a szerződési feltételek, amelyeket a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Megrendelő közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg ugyan nem tárgyaltak meg, de Szolgáltató a Megrendelő figyelmét az ÁSZF fellelhetőségére előzetesen felhívta, valamint az ÁSZF megismerését a szerződés aláírását megelőzően a Szolgáltató honlapján külön regisztráció vagy jelszó használata nélkül lehetővé tette.
 3. Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltató által megkötött keretszerződésre vagy egyedi szerződésre, a felek közötti jogviszonyokra külön és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a szerződésben vagy az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege www.hirmagazin.eu weboldalon közzétételre kerül. A szerződések aláírásával Megrendelő elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése és a felek által megkötött keretszerződés vagy egyedi szerződés rendelkezései egymástól eltérnek, akkor a felek által megkötött keretszerződés vagy egyedi szerződés rendelkezései válnak a szerződés részévé.
 4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok – különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseit, valamint a Magyar Reklámetikai Kódexet kell alkalmazni.

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSzF alkalmazásában:

a) Szolgáltató: aki a Hirdetés közzétételére alkalmas hirdetési felülettel rendelkezik, ezek segítségével a Hirdetést megismerhetővé teszi, és a hirdetési felületet értékesíti. A jelen ÁSzF vonatkozásában Szolgáltató az Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság (1181 Budapest, Endrődi S utca 22. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-787979).

b) Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, akinek érdekében a Hirdetés közzétételre kerül (ideértve a Megrendelő megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is), aki a termékeit vagy szolgáltatásait, valamint magánjellegű közléseit a Szolgáltató honlapján hirdeti, és ennek érdekében – szerződés megkötésével – a Szolgáltató a honlap egy vagy több aloldalán hirdetési felületet vásárol.

c) Hirdetés: ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: „Áru”) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy a Megrendelő által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Megrendelő nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá Áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. A Hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az online hirdetésekre is.

d) Médiaajánlat: a Szolgáltató kezelésében álló médiafelületek specifikációja és ártáblázata.

e) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Megrendelővel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megrendelő tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak a szerződés kapcsán.

II. Ajánlatkérés, a hirdetés megrendelése

 1. A hirdetésre ajánlatkérés írásos formában, levélben vagy e-mailben történhet a www.hirmagazin.eu weboldalon közzétett elérhetőségeken. Az ajánlatkérésre a Szolgáltató 3 munkanapon belül megküldi az írásos ajánlatát.
 2. A Hirdetés megrendelése írásos formában, levélben vagy e-mailben történhet, a Szolgáltató által a honlapon elhelyezett „Megrendelőlap” kitöltése vagy a II/4. pontban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő Megrendelés elkészítése és a Szolgáltató részére történő eljuttatása útján a www.hirmagazin.eu weboldalon közzétett elérhetőségekre.
 3. A hirdetés megrendelésekor a Megrendelő köteles a személyi okmányaiban, illetve a cégnyilvántartásban (vagy rá vonatkozó más közhiteles nyilvántartásban) szereplő adatokkal (természetes személy esetén név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma és adószáma is, nem természetes személy esetén név, székhely, cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám, adószám, képviselő) azonosítani magát, illetve köteles megjelölni a kapcsolattartó személy nevét, e-mailes és telefonos elérhetőségét. Amennyiben a Megrendelő megbízott vagy meghatalmazott útján jár el, úgy a Megrendelő adatainak megadása mellett a megbízott, meghatalmazott is köteles a fenti adatok megadásával azonosítani magát és hitelt érdemlően igazolni képviseleti jogosultságát. Amennyiben a Megrendelő úgy jár el, hogy a saját nevében eljárva harmadik fél hirdetését közvetíti vagy harmadik fél javára szolgáltat hirdetést, meg kell neveznie a harmadik fél fentiekben felsorolt adatait is.
 4. A Megrendelés során Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódóan legalább a következő adatokat köteles a Szolgáltató részére eljuttatni: a Hirdetés szövegét, formáját, a választott helyet (hírkategóriát) és méretet, a megjelenés darabszámát vagy idejét, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat. Amennyiben a Megrendelő a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi hirdetési szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ügynökség esetén a Megrendelőnek ügyfele nevét, székhelyét is meg kell adnia.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdetés megjelenítésére ne kössön szerződést a Megrendelővel, amely döntését indokolni nem köteles. A Megrendelés visszaigazolásának elmaradása (hallgatás) nem eredményezi a szerződés létrejöttét.
 6. Megrendelőnek joga van arra, hogy a mindenkor hatályos Médiaajánlat alapulvételével a Szolgáltatótól egyedi ajánlatot kérjen. Ez esetben a szerződés ugyancsak a Megrendelés jelen fejezetben foglalt módon történő elkészítésével, megküldésével és a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre.

III. A megrendelés tartalma

 1. A megrendelt hirdetésekhez a hirdetés tartalmát – amennyiben a felek ettől előzetes egyeztetést követően el nem térnek – Megrendelő saját hatáskörében készíti el és közzétételre készen juttatja el a Szolgáltató részére, illetve végzi el az esetlegesen szükséges módosításokat.
 2. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt kampányhoz szükséges hirdetési anyagokat legalább a kampány indulása előtt 48 (negyvennyolc) órával a Szolgáltatónak eljuttatja e-mailen vagy online elérhető tárhelyen elhelyezve, az elérési útvonal megküldésével. Speciális megjelenéseknél ettől a felek eltérhetnek, a Szolgáltató ezt a Megrendelés visszaigazolása során jelezni és definiálni köteles. A hirdetési anyagok fenti határidőben történő eljuttatásának elmaradása és a Megrendelés teljesítésének ez okból történő elmaradása esetén a Megrendelő a teljes szerződési díj megfizetésére köteles a Szolgáltató felé.
 3. Megrendelő teljeskörűen felel a hirdetési anyagok tartalmáért és az abban közölt információk helytállóságáért, illetve tudomásul veszi, hogy a harmadik fél által támasztott kárigényekért saját hatáskörben helyt áll, a Szolgáltatót ilyen esetben felelősség nem terheli.
 4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalma nem ütközhet hatályos jogszabályokba, a Szolgáltató az ilyen esetekért a felelősségét teljeskörűen kizárja.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy

  – a vonatkozó jogszabályokat vagy a közerkölcsöt, közízlést sértő,

  – a Szolgáltató, illetve partnerei arculatával ütköző tartalmú,

  – a Szolgáltató, illetve partnerei üzleti érdekeivel ellentétes,

  – a Szolgáltató saját közleményének, cikkének megtévesztő látszatát keltő,

  – a reklámetikai kódex rendelkezéseivel ellentétes tartalmú,

  – a vizuálisan, akusztikailag nem megfelelő minőségben megvalósított,

  – technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,

  – a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett magyar helyesírási szabályoknak nem megfelelő,

  – a jelen ÁSZF bármely rendelkezését sértő

  hirdetési anyagokat nem tesz közzé.

 6. Amennyiben a Megrendelő vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Hirdetés szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és a Megrendelő a Hirdetés megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Hirdetéstestület állásfoglalását. Amennyiben a Hirdetés szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy a Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.
 7. Amennyiben a Szolgáltató részéről kifogás merült fel a hirdetési anyaggal kapcsolatosan, Megrendelő köteles a kifogásolt pontokat korrigálni, esetlegesen új hirdetései anyagot küldeni. Amennyiben a megrendelés ennek elmulasztása vagy csúszása miatt késedelmes vagy nem teljesül, a Szolgáltatót semmifajta felelősség nem terheli.
 8. Amennyiben a hirdetési anyag késedelmes vagy hibás leadásából sérül a Megrendelés ütemezése, a Szolgáltatót semmifajta felelősség nem terheli.
 9. A hirdetési anyagok technikai specifikációját a Szolgáltató által a www.hirmagazin.eu weboldalon közzétett, mindenkor hatályos „Médiaajánlat” elnevezésű dokumentum tartalmazza (továbbiakban: Médiaajánlat). A Médiaajánlat a jelen fejezetben foglaltakon túl az anyagleadásra további követelményeket is előírhat.

IV. A hirdetési szerződés

 1. A Szolgáltató a Megrendelő megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél vagy e-mail útján), 5 (öt) munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja és visszaigazolással egyidejűleg az írásba foglalt szerződést a Szolgáltató megküldi a Megrendelő részére. A hirdetési szerződés egy példányát az aláírás után a Megrendelő (futárküldemény, levél vagy e-mail útján) visszaküldi a Szolgáltató részére. A Hirdetés megjelentetésére csak a szerződés Szolgáltatóhoz való megérkezése után kerülhet sor.
 2. Amennyiben a szerződéskötés után a Megrendelő részéről a hirdetési anyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új anyagról is köteles gondoskodni.
 3. Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül írásbeli visszajelzést küld.
 4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződésben szereplő összegek csak a Hirdetés közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a Hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.
 5. A Hirdetések közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát a szerződés megkötése ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására vagy változások kérésére.
 6. Amennyiben a Hirdetés megjelentetését a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megrendelő köteles a Hirdetést a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 24 órán belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés a Szolgáltatónak nem róható fel.
 7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a jelen fejezet 6. pont megsértése, illetve jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi hirdetési szerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a Hirdetés teljes árának megfelelő összegű kötbért fizetni. A jelen pontban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.

V. A Hirdetés közzététele

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetésekben nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését, és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne.
 2. A Megrendelőnek a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., a Tpvt., valamint az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Szolgáltató a Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megrendelővel egyeztetve kell elvégezni.
 3. A Szolgáltató a Hirdetés kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
 4. A Hirdetésnek az online felületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt a Szolgáltató a Megrendelőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a Szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat a Szolgáltató nem érvényesíti.
 5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. A Szolgáltató vállalja azonban, hogy a Hirdetéssel azonos oldalon nyilvánvalóan konkurens Megrendelő Hirdetését nem közli.
 6. PR cikket a Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak Hirdetés jellege egyértelműen kiderüljön. A Szolgáltató a hirdetésjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket PR felirattal és (x) megjelöléssel, vagy ezekkel egyenértékű módon jelöli meg.

VI. Hirdetési díjak

 1. A Szolgáltató önálló Hirdetés árlistát – tarifatáblázatot – (Médiaajánlat) alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait.
 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles írásban megküldeni a Megrendelőnek. A változások közzététele előtt kötött hirdetési szerződések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.

VII. Lemondás és módosítás

 1. A már megrendelt Hirdetést a Megrendelő jogosult a szerződésben megjelölt megjelenési nap előtt 5 (öt) nappal írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani.
 2. Lemondás és módosítás csak írásban (ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Szolgáltató minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás.
 3. A Megrendelő nem jogosult a lemondott hirdetési felületet egy másik Megrendelőnek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató elfogadja az új Megrendelőt, ekkor a Szolgáltató eltekint a lemondó Megrendelő fizetési kötelezettségétől.
 4. Amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető, illetve a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ez esetben is köteles a Hirdetés árának megfizetésére.

VIII. Fizetési feltételek

 1. A Szolgáltató a Megrendelő felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a hirdetési anyag megérkezésekor állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. A megjelenés feltétele a számla teljes összegének beérkezése.
 2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Megrendelővel fennálló bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését bármikor érvényesítse.
 3. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámra. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.
 4. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.
 5. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Megrendelő további Hirdetéseinek átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni.
 6. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Hirdetés ára. A Szolgáltató kötbér értesítő levélben terheli a kötbért a Megrendelőre 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

IX. Felelősségi szabályok

 1. A Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad, az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva díjcsökkentés iránti igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
 2. Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hirdetés közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 3. A Szolgáltató a Hirdetés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Megrendelővel előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető.
 4. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Reklám/elektronikus hirdetés közzétevőjétől a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval és a reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
 5. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
 6. A Megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.
 7. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a Hirdetés ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan.
 8. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban meghatározott hirdetési árak a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.
 9. A Megrendelő mindennemű reklamációt a Hirdetés megjelenését követő 7 (hét) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni.
 10. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. A Felek a közöttük fennálló jogviszonyból eredő vitákat elsősorban kölcsönös megegyezés útján rendezik egymással.

X. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. november 30. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban, az esetleges módosításokról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal hivatalos értesítést küld a Megrendelő részére.