27.8 C
Budapest
2023. június. 1. csütörtök

Címke: fizetés

Mi lesz a fogorvosunkkal? Beomolhat az állami fogorvosi ellátás

Sok ma­gyar fog­or­vos kül­földre megy vagy ma­gán­ren­de­lőt nyit, mert ala­csony az ál­lami fi­nan­szí­ro­zás. A baj egyre fé­lel­me­te­sebb mé­re­te­ket ölt, csak­nem 270 be­töl­tet­len pra­xis van...

Sokat akarsz keresni? Ebben az 5 szakmában tuti sikered lesz

Azon gon­dol­kodsz, hogy mun­ka­he­lyet vál­ta­nál? Ezek­ben a szak­mák­ban azon­nal ta­lál­nál ál­lást! A  számítógépekkel, okostelefonokkal gyökeresen megváltozott a munkaerőpiac, ma már nem elég jónak lenni egyetlen...

Ezért távozik a képernyőről a TV2 sztárja!

Bár hi­va­ta­lo­san Ká­rász Ró­bert is közös meg­egye­zés­sel tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól, lap­in­for­má­ciók sze­rint fe­lére csök­ken­tet­ték volna a fi­ze­té­sét, ami­ből in­kább nem kért az is­mert tévés. Két...

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Ami­óta Csi­szár Jenő a szó­ra­koz­tató osz­tály fő­szer­kesz­tője lett a Duna Mé­dia­szol­gál­ta­tó­nál, ő maga dönt arról, hogy me­lyek azok a mű­so­rok, ame­lyek kép­er­nyőre ke­rül­het­nek. Csiszár Jenő...

Lázadnak a magyar sorozat színészei

Áll a bál a Jóban Rossz­ban háza táján. A szap­pan­opera al­ko­tói ál­lí­tó­lag elé­ge­det­le­nek a fi­ze­té­sük­kel, aki csak te­heti, me­ne­külne a kon­ku­rens csa­tor­ná­hoz. A pletykák aggodalomra...

Pluszpénzt kapnak a határon szolgáló katonák

forrás: MTI A juttatás visszamenőlegesn is jár és 60 napon belül, egy összegben kell kifizetni.   Pluszjuttatásban részesülnek az illegális bevándorlással összefüggésben a határvédelmi feladatokban, a biztonsági...