Már létrehozta a családi vagyonkezelőjét? Sajnos ennek ellenére sem dőlhet teljesen hátra: a vagyonkezelő működtetése folyamatos munkával jár. Emellett alábbi cikkünkben arra is kitérünk, hogy jó néhány veszély és adókockázat fenyegetheti azokat, akik hanyagul járnak el a vagyonkezelés során.

 1. Vagyonkiadás kedvezményezettek részére

A kedvezményezetti kifizetés több szempontból is egy eléggé érzékeny lépésnek számít. Egyrészt a szerződés rendelkezéseinek köteles megfelelnie a vagyonkezelőnek és ezek sok esetben nem mondhatók egyértelműnek. Másrészről a vagyonkiadás számtalan adózási kérdéssel vagy akár adóteherrel is járhat, különösképpen nem megfelelő strukturálás esetén.

Adózási szempontból az alábbi kérdések merülnek fel:

 • Mi kerül kifizetésre: tőke vagy hozam?
 • Milyen rokoni kapcsolat áll fenn a vagyonrendelő és a kedvezményezett között?
 • Hány év elteltével történik meg a kifizetés a vagyonrendeléshez viszonyítva ?
 • Milyen a felek adózási illetősége?

Mindezekből kifolyólag fontos, hogy megtegyük ezeket a lépéseket:

 • dokumentáljuk a vagyonkezelő kifizetését – mind jogi, mind pénzügyi szempontból,
 • készítsünk a kifizetés alátámasztására éves vagy közbenső pénzügyi beszámolót,
 • a kifizetéskor vegyük igénybe egy tanácsadó segítségét, ha a helyzet úgy kívánja.
 1. Az érintettek tájékoztatása

Bár a bizalmi vagyonkezelés létrehozásához a kedvezményezettek közre működése nem szükséges jogi szempontból, viszont ennek ellenére kifejezetten fontos, hogy a kedvezményezettek kellőképpen tájékozottak legyenek a vagyonkezelési jogviszony alapvető aspektusairól, a saját jogaikról és lehetőségeikről.

Semmiképpen sem szerencsés, ha a vagyonrendelő esetleges halála esetén a kedvezményezetteket meglepetésként érik a vagyonrendelés feltételei, mivel ahhoz, hogy ezt a struktúrát megfelelően működtessék tovább, tudniuk kell mik a lehetőségeik, illetve kötelezettségeik.

A családi vagyonkezelés csupán akkor működtethető sikeresen, ha egy idő után bevonjuk (az érettségétől függően) a második és harmadik generációt is. Ehhez viszont nélkülözhetetlen a bvk rendszerének és a kifizetési elveknek a megismertetése, valamint a rendszeres, generációk közötti információátadás, amihez akár egy tanácsadó segítségét is igénybe vehetjük.

 1. Felülvizsgálat minden évben

Sok minden változhat az évek során: a családi viszonyok, a jogszabályok, de még a vagyonrendelő akarata is. Ráadásul sok más olyan körülmény is kialakulhat, amelynek következtében szükséges lehet az eredeti vagyonrendelési intézkedések felülvizsgálása. De egyszerűen csak felmerülhet az igény annak ellenőrzésére is, hogy minden a vagyonrendelő tervei szerint alakult-e.

A fent említettek alapján tehát érdemes a vagyonkezelési struktúrát, a kifizetések rendszerét, illetve a vagyonkezelő tevékenységét évente egyszer felülvizsgálni és értékelni, amely az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg vagy annak a környékén a legalkalmasabb.

Az éves felülvizsgálat során továbbá célszerű ellenőrizni:

 • megvalósultak-e a tervezett vagyonrendelések,
 • a társasági részesedések vagy ingatlanok tulajdonváltozása bejegyzésre került-e.

A felülvizsgálat a struktúra adózási szempontú átvilágítására is kiterjedhet.

 1. Számviteli kötelezettségek

A vagyonkezelő köteles nyilvántartartást vezetni a kezelt vagyonról, amely elkülönül a saját vagyonától és az általa esetlegesen kezelt egyéb vagyonoktól. A kezelt vagyon nem önálló jogalany, viszont a számviteli törvény hatálya alá tartozik, amelyből kifolyólag önálló könyvvezetési kötelezettsége van. Ezzel párhuzamosan a vagyonkezelőnek vezetnie kell külön eszközérték-nyilvántartást is a kezelt vagyonról.

A kezelt vagyon könyveinek pontos és hibátlan vezetése nagyon fontos, mivel ez alapján kerül meghatározásra az esetleges adófizetési kötelezettség a kedvezményezetti kifizetéskor.

Alapvetően a kezelt vagyon az általános számviteli szabályok szerint köteles könyveit és nyilvántartásait vezetni, de pár speciális rendelkezés is vonatkozik rá.

 1. Addicionális vagyonrendelés

A vagyonrendelő nem köteles teljes vagyonát vagyonkezelésbe adni a vagyonkezelés létrehozása során. Azonban bármikor egyoldalúan, addicionális vagyonrendelésként átadhatja a vagyonkezelőnek a fennmaradó vagyonát vagy a későbbiekben a nevén keletkezett vagyonát. Továbbá az is lehetséges, hogy a vagyonrendelő halála esetére rendelkezzen arról, hogy a vagyona fennmaradó részét bizalmi vagyonkezelésbe adja át.

Az addicionális vagyonrendelés egyébként egy nem túl bonyolult eljárás, ráadásul annak MNB általi nyilvántartásba vétele nem is kötelező. Ennek következtében az addicionálisan rendelt vagyonelemek köre nem kerül bele a hatósági nyilvántartásba.

A vagyonkezelés idején hatályban lévő jogszabály szerint kerülnek meghatározásra a vagyonrendelés, valamint a kezelt vagyonból történő vagyonkiadás adózási kötelezettségei. Ebből adódóan lehetséges, hogy a más-más időben történt vagyonrendelések esetén a jogszabály több időbeli állapotát is egyszerre kell alkalmazni a kedvezményezetti vagyonkiadásra.

 1. Protektor kinevezése

Miután a vagyonrendelő vagyonát vagy annak egy részét vagyonkezelésbe adta, érdekében áll, hogy a vagyonkezelés teljes mértékben a szerződésben megfogalmazott akaratának megfelelően valósuljon meg. Itt válik fontossá a protektor (vagyongondnok) szerepe: ő a legalkalmasabb személy ennek az ellenőrzésére.

A vagyonrendelő azzal a céllal nevezi ki a protektort, hogy a vagyonkezelő tevékenysége feletti ellenőrzési jogosultságát – vagy annak egy megszabott részét – gyakorolja a vagyonkezelővel szemben.

A jogszabályok nem szabályozzák a protektor intézményét, ezért többféle joggal is megbízhatók:

 • ellenőrzési joggal,
 • mérlegelési jogkörrel,
 • valamint vétójoggal is rendelkezhet a vagyonkezelő döntéseivel szemben.

A vagyongondnok és a vagyonrendelő külön szerződésben határozzák meg a protektor feladatait és esetleges javadalmazását.

 1. Központosított (digitális) iratmegőrzés

A vagyonrendelés rendszerint a család teljes vagyonát érinti és az erre vonatkozó dokumentumok mennyisége igen nagy is lehet. Komplexitásuknak köszönhetően komoly helyet foglalhatnak el a vagyonkezelési szerződés, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb – pl. vagyonérték alátámasztására szolgáló – dokumentumok is. Ha szükség úgy kívánja, akkor ugyanennyire fontosnak számít, hogy biztosítva legyen bizonyos szenzitív információkhoz (pl. külföldi bankszámlák hozzáférési kódjai) való hozzáférhetőség is.

A vagyonkezelésben részt vevők jogainak gyakorlása, valamint a vagyonkezelő munkájának támogatása miatt szükségszerű, hogy ezek a dokumentumok, adatok egy központosított helyen legyenek tárolva, ahol viszonylag könnyen elérhetők.

Mindemellett a dokumentumok, információk digitális megőrzése is kiemelten fontos. A modern felhőalapú technológia garantálni tudja ezen adatok:

 • elérhetőségét,
 • sérthetetlenségét és
 • azok bizalmi jellegének megőrizhetőségét is.
 1. Bank- és értékpapírszámla nyitása

Ahhoz, hogy a kezelt vagyon a rendeltetésének megfelelően működjön, annak az a felétele, hogy a vagyonkezelő a kezelt vagyonának saját néven, de elkülönült pénzforgalmi vagy értékpapírszámlát nyisson. Egyelőre erre Magyarországon még nem minden bank biztosít lehetőséget, külföldön pedig az adott bank belső szabályai teszik függővé, hogy megvalósítható-e ez a cél.

A vagyonelkülönítés elve nem biztos, hogy megfelelően tud működni, ha bankszámla-nyitáskor helytelen információ vagy igény kerül benyújtásra, Ez kiteszi a vagyont a vagyonrendelő vagy vagyonkezelő kockázatainak, amely ugyebár nagyban eltér a bizalmi vagyonkezelő alapvető céljától.

További feltétel a kezelt vagyontömeg számára fenntartott számlák működésével kapcsolatban, hogy a vagyonkezelőnek eleget kell tennie a bank pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésére vonatkozó, rendszeres információ igénylésnek.

Érdeklődik a céges vagy a magánvagyon-megoldások iránt? A bizalmi vagyonkezelés, a cégeladás vagy generációváltás mellett döntött? Mi segíthetünk!

Telefon: +36 1 889 2800

E-mail: [email protected]

Web: vagyontervezes.hu